Sakrálne pamiatky vo farnosti

 

Filiálny kostol v Besnákovej Vsi

 

Filiálny kostol sa postaviť v prvej polovici 18. storočia ThDr. Michal Beznák, titulárny biskup, spolu so svojimi bratmi Izákom a Jánom na svojom rodovom majetku v Besnákovej Vsi. Kanonická vizitácia z roku 1831 hovorí, že bol postavený "elegantne". Rozhodnutím biskupa z 15. októbra 1791 určili, aby bol tento kostol zatvorený, lebo hrozí nebezpečenstvo pre tých, ktorí sa zúčastňujú na bohoslužbách. Od toho času sa neurobili žiadne opatrenia na opravu kostola. Po porade s biskupom Jozefom Kluchom bol kostol v roku 1811 zbúraný. Z materiálu kostola sa mala postaviť kaplnka. Po smrti pána Rafaela Beznáka boli posvätená bielizeň a zariadenia na pokyn biskupa Františka Xavera Fuchsa spísané a odovzdané Jánovi Besnákovi, ktorý býval v Trenčíne. Z kostola sa nejakým spôsobom zachovali štyri sochy evanjelistov a troch starozákonných prorokov. Po ich rekonštrukcii začiatkom päťdesiatych rokov boli vhodne použité. Sv. Ján na ambone a ostatní evanjelisti na obetnom stole vo farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou. Sochy starozákonných prorokov boli umiestnené v sanktuáriu farského kostola.

 

Kaplnka svätej Kataríny

 

Kaplnka sv. Kataríny sa nachádzala v hornom kaštieli (Mačacom zámku) v Diviackej Novej Vsi, ktorý postavil Matej Rudnay v 15. storočí. Existovala už v roku 1498, o čom svedčí pergamenová listina nitrianskej kapituly z uvedeného roku, týkajúca sa delenia krypty diviackeho kostola medzi rodinami Divéky a Ujfalussy. V listine zároveň zaväzujú diviackeho farára odslúžiť raz ročne slávnostnú omšu na deň sv. Kataríny v tejto novianskej kaplnke. Pod kaplnkou bola neskôr aj krypta Ujfalussyovcov, ktorú ukrývala zdobená kamenná platňa na pamiatku Andreja Ujfalussyho, ktorý zomrel v roku 1677.

Kaplnka bola v 18. storočí jediným katolíckym kostolom v celom okolí. Veriaci sem prichádzali na nedeľné bohoslužby po dlhej viacdňovej ceste. Po kaplnke už nie je dnes ani stopy.

 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Bankách

 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Bankách bola postavená v roku 1911 v strede obce na pozemku Jána Šimku. Postavenie kaplnky organizoval Pavol Iliaš (Vajdeje), ktorý sa neskôr stal starostom obce. Kaplnka je malá, len pre niekoľkých ľudí. Vo veži je zvon, na ktorom sa zvoní na Anjel Pána, za zomrelých a proti búrkam .

Kanonická vizitácia z roku 1831 spomína, že obec mala malý zvon asi 40 funtový, zadovážený na náklad obce v roku 1804.

Na sviatok  Sedembolestnej Panny Márie sa pred kaplnkou slúži farská sv. omša za hojnej účasti veriacich.

 

 

 

 

 

Kaplnka sv. Jozefa na Mačove

V strede obce bola v roku 1940 svojpomocne postavená kaplnka ku cti sv. Jozefa. Stojí na mieste, kde predtým stála malá zvonica, v ktorej bol zvon uliaty v roku 1803. Od jej postavenia sa v kaplnke na deň sv. Jozefa slúžila sv. omša. V terajšom období sa slúži sv. omša v nedeľu po sviatku a je hlavnou farskou omšou.

 

Kaplnka Ružencovej Panny Márie vo Vrbanoch

 

Kaplnka bola postavená na mieste bývalej drevenej zvonice v roku 1924. Boli v nej sochy Panny Márie a sv. Jozefa. Tie sa však stratili a bola sem zakúpená socha Panny Márie Lurdskej. Kaplnka stojí v strede dediny a má zvonicu. Zvon o váhe 30 a pol funta bol zakúpený pre obec vo februári 1803. Uliaty bol v Kremnici v dielni Samuela Palischa. Za zvon a príslušenstvo zaplatili 32 zlatých a 16 grajciarov. peniaze zozbierali: Ondrej Kohút, syn Jána, daroval 10 zlatých, Juraj Lomnický, syn Juraja, daroval 6 zlatých, po domoch zozbierali 10 zlatých, obec darovala 6 zlatých, iní 5 zlatých, na dovoz a iné náklady sa postupne ešte zozbieralo.

Svätá omša bola po prvýkrát v histórii odslúžená pred kaplnkou 11. októbra 1998 k úcte Ružencovej Panny Márie za veľkej účasti veriacich. Túto sv. omšu celebroval Ing. Mgr. Kazimír Divéky.

Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Diviackej Novej Vsi

 

Kaplnka Lurdskej Panny Márie bola postavená v roku 2018 na malom briežku vedľa prístupovej cestičky do kostola.

 

Kaplnka Panny Márie v Ješkovej Vsi

 

Po 1. svetovej vojne bola zásluhou organizátora Pavla Motúza postavená malá murovaná kaplnka v rokoch 1921 - 1922 zasvätená Panne Márii. Postavená bola vedľa štátnej cesty vedúcej z Diviak nad Nitricou do Nitrianskeho Rudna. V obci bola pôvodne zvonica, v ktorej bol malý zvon zakúpený z milodarov obyvateľov v roku 1800.

 

Kamenná socha Bolestnej Panny Márie v Diviakoch nad Nitricou

 

Pri štátnej ceste z Diviackej Novej Vsi do Diviak nad Nitricou stojí na pravej strane na začiatku obce kamenná socha Bolestnej Panny Márie neurčitého slohu. Egídius a Peter z rodu Diviackych obdarovali už jestvujúci kostol pozemkami. Pôvodnú listinu o tomto dare, vydanú v Ostrihome "feria quinta proxima ante festum b. Joannis baptiste" v roku 1342 nepoznáme. jej kópia je však v diviackej kanonickej vizitácii z roku 1831. Medzi darovanými pozemkami je aj roľa, na ktorej stojí spomínaná socha. V tejto listine sa o tomto pozemku hovorí: "Item alias terras adjecimus et donavimus, que terre adjecut infra imaginem mediam cum fine uno ad viam, alteroque ad eandem Nytra". Na stĺpe je latinský nápis:

Statua

haec iam

in hoc loco stetit

Restaurata

e munificeatia

tilami ac Rssmi

Dni

Emerici

Bende

oppi nitriensis

1904

čo v preklade znamená: "Táto socha stála na tomto mieste už v roku 1342. Reštauráciu a opravu podporil Imrich Benda, nitriansky biskup, 1904".

Na podstavci tejto sochy je latinský nápis: "1765 POSITA UBI 1342 STETIT." Pod tým bolo neskôr vysekané: "E PIIS I. DOMINI FIDEIUMQUE OBLATIS RESTAURATA 1870". V preklade to znamená: "1765 postavený na tomto mieste 1342." "I pán obnovil spoľahlivé podanie 1870."

 

Socha sv. Jána Nepomuckého v Besnákovej Vsi

Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého bola postavená v Besnákovej Vsi v 18. storočí na náklad pána Michala Besnáka, titulárneho biskupa a nitrianskeho kanonika. V blízkosti sochy sú vysadené tri lipy. Socha je v zlom stave, lebo sa o ňu posledných 40 rokov nikto nestaral.

 

Socha sv. Jána Nepomuckého v Diviackej Novej Vsi

 

Ján Géczy z Diviackej Novej Vsi zaobstaral v roku 1782 kamennú sochu sv. Jána Nepomuckého. V roku 1825 sa už o sochu staral Alexis Rudnay, ktorý starostlivosťou o túto sochu poveril aj svojich potomkov.

V súčasnosti je socha umiestnená v betónovej kaplnke na pôvodnom podstavci, na ktorom je nápis: "Sv. Ján Nepomucký, oroduj za nás. Postavený r. 1782."

 

Socha Panny Márie Lurdskej v Diviakoch nad Nitricou

 

Lurdská kaplnka bola postavená pri vchode do areálu kostola na podnet miestneho farára Ladislava Syelessyiho v roku 1921. V roku 1948 bolo do nej zavedené elektrické vedenie Štefanom Šimorom.

 

Kríž vedľa Lurdskej kaplnky v Diviakoch nad Nitricou

 

Tento drevený kríž bol postavený začiatkom 20. storočia na náklady farníkov. Počas sv. misii, konaných v roku 1997, bol označený za misijný kríž. V jeho blízkosti sú vysadené tri lipy, ktorých vek sa odhaduje na 500 - 600 rokov. Sú to stromy chránené ako pamiatka.

 

Kríž u Vajdov

Kríž stojí v areáli pozemku Anny Vajdovej, vdovy po Štefanovi Vajdovi, po pravej strane cesty do Nitrianskeho Rudna. O jeho udržiavanie sa stará rodina Vajdová.

 

Kríž na Bankách

 

Drevený kríž na okraji obce dal postaviť na svojom pozemku Ján Šimka okolo roku 1930. Urobil tak vraj preto, že sa mu nevrátil z 1. svetovej vojny jeho jediný syn. Údajne zahynul.

 

Kríže na Mačove

Jeden kríž je postavený na pravej strane cesty z Baniek do Mačova, druhý kríž na začiatku starej cesty do Diviak nad Nitricou. Obidva kríže musia byť  zo začiatku 20. storočia. Sú udržiavané veriacimi.

 

Kríž pri ceste na Vrchy

 

Je to drevený kríž, ktorý bol postavený v Baštianke. Čas jeho postavenia nie je známy a o kríž sa teraz nikto nestará.

 

Kamenný kríž vo Vrbanoch

 

Kríž stojí na južnom okraji dediny. Bol postavený z milodarov obyvateľov obce, pracujúcich v Amerike. Na kríži je vytesaný nápis: "Tento kríž vystavili robotníci y  Ameriki, Masaryk Gašpar, Kohút Jozef, Kohút Andráš, Kohút Michal, Iliaš Ján, Iliaš Florián, Kohút Andráš, Blaho Michal, Lomnický Michal, Lomnický Ján roku 1910." Kríž je udržiavaný a je v starostlivosti miestnych veriacich.

 

Kríž na začiatku obce Diviacka Nová Ves

 

Drevený kríž stojí na začiatku obce po ľavej strane štátnej cesty. Je udržiavaný na náklady dobrodincov.

 

Kríž pri hornej zastávke obce Diviacka Nová Ves

 

Mramorový kríž stojí vedľa hornej zastávky v obci Diviacka Nová Ves. Postavený bol v roku 2016. Je na ňom nápis:

"MILOSTIVÝ PANE OCHRAŇUJ NAŠU OBEC A JEJ OBYVATEĽOV. REALIZOVANÉ Z PRÍSPEVKOV SPONZOROV 2016"

 

 

 

Kamenný kríž pri kostole v Diviackej Novej Vsi

Veľký kamenný kríž, nachádzajúci sa smerom k hlavnému vchodu do kostola dalo postaviť novianske panstvo v roku 1760. Na podstavci je nápis: "A.R.D. Andreae Sescényi parochi  Divekiensis et adjútorio Georgi Gécy a. 1760." Čo znamená: "Tento kríž dal postaviť Andrej Sescényi diviacky farár spolu s pomocníkom Jurajom Gécym v roku 1760." Tento kríž stál pôvodne na podstavci na cintoríne pred kostolom. Po rekonštrukcii sa premiestnil na terajšie miesto.

 

Kríže na cintorínoch

 

Na všetkých cintorínoch farnosti sú postavené kríže. Na cintoríne v Diviakoch nad Nitricou je postavený kríž odliaty z betónu, ktorý nahradil predtým drevený kríž. Tento kríž bol zhotovený v 80-tych rokoch 20. storočia. Nie je isté, či bol posvätený. V obciach Banky a Vrbany sú postavené kríže na súčasných, ale aj starých cintorínoch, do ktorých sa už nepochováva. Na cintoríne na Mačove bol postavený nový kríž, ktorý 1. novembra 1997 posvätil vdp. dekan Pavol Mazúch, vtedajší správca farnosti.