Životopisy svätých

_____________________________________________________________________

V tejto časti budeme prinášať každý týždeň jeden životopis nejakého svätca
 

Sv. Zdislava

   Narodila sa okolo roku 1220 v Križanove na Morave. Pochádzala zo zbožnej kresťanskej šľachtickej rodiny. Podľa vtedajších zvykov sa mladá Zdislava vydala za šľachtica Havla Markvartica z Lemberku, ktorého jej určili rodičia. Jej manželstvo prechádzalo rôznymi ťažkosťami, napriek tomu Zdislava v ňom vytrvala a so všetkou rozhodnosťou snažila sa manželský zväzok upevňovať a neustále posväcovať svojou modlitbou. Manželovi porodila štyri deti. Spolu s manželom založila kláštor v Jablonnom a v Turnove pre dominikánov. Rehoľu sv. Dominika si pani Zdislava zamilovala a spolupracovala s ňou ako laička. So žiakmi sv. Dominika bl. Henrichom z Moravy, sv. Hyacintom a bl. Česlavom si vynikajúco rozumela a to ju samu priviedlo k prežívaniu života v odovzdanosti do Božej vôle. S veľkou láskou sa venovala rodine, ale nezabúdala ani na starosť o pocestných, biednych, chorých a postihnutých.

    Vyčerpaná náročnou prácou zomrela na hrade Lemberk v r. 1252. Pochovaná je v kostole sv. Vavrinca v Jablonovom v Podještědí. Za blahoslavenú bola vyhlásená 28.8.1907. Kanonizačný proces začal kardinál Štefan Trocha v roku 1949. Za svätú ju 21.5.1995 spolu s Jánom Sarkandrom vyhlásil Ján Pavol II. v Olomouci.

    V ikonografii je zobrazená s krížom v ruke, obklopenom kvetmi, košíkom chleba, korunou a miniatúrou kostola.

 

Sv. Bazil Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi

 

    Svätý Bazil Veľký sa narodil okolo roku 330. v maloázijskej Cézarei v Kapadócii (Kayseria - Turecko). Mal vynikajúce vzdelanie - bol právnik, lekár a rétor. Nadviazal priateľstvo s Gregorom Naziánskym. Veľa cestoval a na týchto cestách dobre spoznal život pustovníkov. Inšpirovaný ich príkladom sa stal pustovníkom a spísal aj prvé pravidlá spoločného života. V r. 364 prijíma kňazské svätenie a po smrti biskupa Eusébia z Cézarey sa stáva jeho nástupcom. V tej dobe Cirkev bojovala proti arianizmu, hnutiu, ktoré popieralo božstvo Ježiša. Bazil sa preslávil spisom o Najsvätejšej Trojici, ktorým dokazoval, že Otec, Syn a Duch Svätý sú tri osoby v jednom Bohu. Bazil bránil núdznych a utláčaných. Zomrel 1. januára 379. Bol veľkým zástancom pokoja, apologétom, teológom a vynikajúcim kazateľom, patrónom a zakladateľom východného rehoľníctva.

    Jeho heslo bolo: Usilujme sa o pravdu v láske.

    V ikonografii je zobrazený ako mních aj ako biskup. Jeho atribútmi sú kniha, model kostola, holubica, oheň a lebka.

 

Sv. Gregor Naziánsky, biskup a učiteľ Cirkvi

 

    Otcom tohto svätca je muž, ktorý sám bol vyhlásený za svätého a poznáme ho ako sv. Gregora Naziánskeho staršieho, ktorého sviatok  v liturgickom kalendári je 1. januára. Sv. Gregor mladší sa narodil okolo roku 330 v Azianse pri Naziáne (dnes Neninsi v Turecku). V roku 335 prijal krst; neskôr spolu s Bazilom zostavoval rehoľné pravidlá. Prijal sviatosť kňazstva a z rúk sv. Bazila neskôr prijal biskupské svätenie pre diecézu Sasim. Po tvrdom boji s ariánmi bol v roku 380 intronizovaný za konštantínopolského arcibiskupa a stal sa prvým konštantínopolským patriarchom. Jeho kázne sú dodnes pokladané za majstrovské diela.

    V ikonografii je zobrazený sediac za písacím stolom a s holubicou ako symbolom Ducha Svätého.

 

Sv. Daniel, diakon a mučeník

 

    Svätý Daniel, diakon a mučeník je veľmi uctievaný v talianskej Padove. O jeho živote nemáme veľa informácii. Bol mužom služby a silnej viery. Nedal sa odradiť od viery v Krista ani sľubmi, ani mučením. Za prenasledovania kresťanov po vydaní posledného ediktu cisára Diokleciána, ktorý prikazoval všetkým kresťanom v Rímskej ríši pod hrozbou trestu smrti obetovať rímskym bohom, zomrel po krutom mučení v r. 304. Legenda spomína, že sa odvolával na svojho patróna sv. Daniela Proroka, ktorý sa nezľakol hrozieb kráľa a z tlamy levov ho Boh vyslobodil.

    Iní svätci rovnakého mena v Rímskom martyrológiu:

    Bl. Daniel Karmasz

    Daniel, vyznavač

    Daniel Brottier

    Daniel Arménsky, mučeník

    Daniel Ľudovít Andrej des Pommeryes

    Daniel, biskup a opát

    Daniel Comboni, biskup

    Daniel a spoločníci, mučeníci

    Daniel Anton SJ, mučeník

    Daniel Stylita

 

    V ikonografii podľa starozákonného svätca najčastejšie bývajú zobrazení s levom a svojimi osobnými atribútmi.

 

Bl. Angela z Foligna, rehoľníčka

 

    Blahoslavená Angela z Foligna je známa mystička z konca 13. storočia. Bola vydatá a mala viac detí. V r. 1291 vstúpila do kláštora ako terciárka rádu sv. Františka a v svojom rodisku založila spoločenstvo treťoraďaniek. Venovala sa charitatívnej činnosti. Do svojej smrti trpezlivo znášala bolesti, ktoré ju ako mystičku sprevádzali. Prijímala ich ako pokánie za odčinenie prehreškov mladosti, ale aj ako nekonečný prúd Božích milostí.

    V svojej dobe bola apoštolkou Božieho milosrdenstva ako sv. Faustína v 20. storočí. Jej najväčšími bolesťami bolo to, že videla a cítila zlo, ktoré často ani za cenu veľkých obetí nemohla poraziť. Prinášala rôzne skutky pokánia aj za záchranu zlých a zatvrdlivých v hriechu. Je autorkou duchovných kníh. V nich sa zaoberá otázkami duchovnej vzdelanosti mužov, ale hlavne žien, čo v jej dobe nebolo také samozrejmé. Všetkým, ktorí mali problém s otázkou dobra, hovorí o vytrvalosti, trpezlivosti a možnosti zlých obrátiť sa na dobrých. Poukazovala na to, že Boh je nekonečne milosrdný, vyzývala rozjímať o Božom milosrdenstve. Toto je podľa nej najistejšia cesta k poznaniu Božieho milosrdenstva a k jeho plnému prežitiu. Je vzorom veriacej ženy, ktorá dokázala spojiť každodenný život s vierou a po splnení svojich povinností naplno sa odovzdať v zasvätenom živote Bohu a službe núdznym. Zomrela 4. januára 1309.

    V ikonografii je zobrazená ako františkánska terciárka s nástrojmi mučenia Krista a diablom na reťazi.

 

Sv. Ján Nepomuk Neuman, CssR, biskup

 

    Narodil sa 28. marca 1811 v Prachaticiach. Hlboké poznanie utrpenia Pána mu pomáhalo už ako gymnazistovi premáhať rôzne príkoria, ktoré skusoval z rôznych príčin od niektorých svojich spolužiakov. Neskôr ako kňaz i biskup sa riadil heslom: Umučenie Kristovo posilni ma! Napriek znalosti ôsmych jazykov, vynikajúcim znalostiam botaniky a astronómie túžil vyštudovať teológiu a stať sa kňazom. Študoval v Českých Budějoviciach a v Prahe. Vo februári 1836 odcestoval na misie do Severnej Ameriky. Newyorský biskup ho ako dvadsaťpäťročného 25. júna vysvätil za kňaza. Pôsobil medzi nemeckými prisťahovalcami pri Niagárskych vodopádoch. V r. 1840 prijal rehoľné rúcho redemptoristov, v r. 1842 zložil rehoľné sľuby. Jeho príkladný život bol výzvou pre jeho spolubratov. V r. 1847 sa stal predstaveným celej rehole v USA a naplno rozvinul svoje pastoračné schopnosti. Arcibiskup z Baltimoru si všimol horlivého kňaza. Keď vo Filadelfii zomrel biskup, jeho nástupcom sa stal Ján Nepomuk. Ako štyridsaťjedenročný bol vymenovaný za biskupa vo Filadelfii a 28. marca 1852 vysvätený v Baltimore za biskupa. Bol zakladateľom mnohých škôl a kostolov, založil kongregáciu františkánok z Glenn Riddle zameranú na starostlivosť mravne ohrozených dievčat a chorých.

    Vyčerpaný nadmernou pastoračnou záťažou zomrel na ulici Filadelfie 5. januára 1860. Počas Druhého vatikánskeho koncilu v r. 1963 bol vyhlásený za blahoslaveného a v r. 1977 ho Pavol VI. vyhlásil za svätého.

 

Sv. Andrej Korsíni, biskup

 

    Andrej Korsíni (*1302) pochádzal z bohabojného šľachtického rodu. Napriek snahe rodičov, ktorí chceli vychovať syna dobrým slovom, Andrej miloval spoločnosť ľahkovážnych druhov. Jeho obrátenie nastalo pod vplyvom neustále sa modliacej matky. V náhlom rozhodnutí vstúpil do karmelitánskeho rádu. Napriek nátlaku bývalých spoločníkov nedal sa odvrátiť od nastúpenej cesty. Neustále krotil svoju pýchu a svoje telo. Vnútorne sa vypracoval tak, že v r. 1328 bol vysvätený za kňaza, a keď vo Fiesole zomrel biskup, ľud ho chcel zvoliť za jeho nástupcu. Andrej v pokore utiekol do kláštora kartuziánov. Keď voliči chceli zvoliť nového biskupa, malé dieťa zvolalo, že Andrej sa skrýva v kláštore kartuziánov. V mene poslušnosti teda prijal voľbu a v r. 1360 bol vysvätený za biskupa. Prísnosť života nezmenil, apoštolskú horlivosť znásobil. Neustále vyhľadával zatvrdlých hriešnikov, neprestával sa za nich modliť a dohovárať im, aby sa polepšili.

    Zomrel 6. januára 1384 vo Fiesole a bol ihneď uctievaný ako svätec.

    V ikonografii je zobrazený ako karmelitán alebo ako biskup s ovcou a vlkom.